७७/७८

आवेदनको ढाचा

दस्तावेज: 

आ. व. २०७७/७८ को खर्च गर्ने अख्तियारी

आ. व. २०७७/७८ को स्वीक‍ृत विनियोजन ऐन वमोजिम भोटखोला गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । 

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।
 

दस्तावेज: 

Pages