FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
फुर्पु भाेटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhotiyaphurpu@gmail.com 9741369174
चन्द्र कुमारी राई शिक्षा अधिकृत शिक्षा 9841058985
रिन्जिन छिरिङ भाेटे इन्जिनियर प्राविधिक lhomi321@gmail.com 9741479373
उमेश कुमाल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत IT Officer umeshkumal13@gmail.com 9749487097/ 9806705322
रुद्र राई कम्प्युटर अपरेटर विविध rudrarai302@gmail.com 9742118940/9819717091
दावा लामा सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 512dawalama@gmail.com 9742010770/9852058512
राम लामा ना.प्रा.स.
मिथुन ल्होमी प्रा‍.स. शिक्षा mithunnuppa@gmail.com 9742122573
छिरिङ भाेटे सव इन्जिनियर प्र‍.म. राेजगार 9741514786
दसाङबु भाेटे राेजगार ‌स‌ंयाेजक प्र‍.म. राेजगार kolekraja559@gmail.com 9741462435
ज्याबु भाेटे सव इन्जिनियर प्राविधिक 9742123020
लाप्साङ सेचा भाेटे ना.प.स्वा.प्रा. lapsangbhote325@gmail.com 9742683981/9849518745
धर्चे भाेटे एम.‌आइ.एस. अपरेटर पन्जिकरण 9743126300
धन नारायण रार्इ फिल्ड सहायक पन्जिकरण dnlohorung123@gmail.com 9743126301
सरिता भाेटे फिल्ड सहायक पन्जिकरण bhutias054@gmail.com 9743078273
विर ब. बुढाथाेकी इ.डि.एफ. birbahadurbudathoki275@gmail.com 9847704077
लाप्टुक भाेटे अमिन 9863490951
पासाङ भुदर भोटे इ.डि.एफ. pasu70465@gmail.com ९८४७७७८२९३
छिरिङ याङजी भाेटे ना.प्रा.स. 9742124550
रिदा अन्जुर भोटे सवारी चालक bhoterider@gmail.com 9840703977
पेम्बा भाेटे का.स. प्रशासन pembabhote911@gmail.com 9741438647
छेजिक भाेटिया का.स. प्रशासन 9742124577
वाङ छेजिक भोटे का.स.
टासि भाेटे का.स. प्रशासन 9742118895
ङादर भाेटे का.स. प्रशासन 9742121613
छेसाङ भाेटे का.स.
पासाङ भाेटे का.स. प्रशासन
लाक्चुङ भाेटे का.स. पशु प्रशासन 9742076940