FAQs Complain Problems

बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

   श्री भोटखोला गाउँपालिकाको सबै कार्यपालिका सदस्यहरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

आर्थिक वर्ष: