FAQs Complain Problems

७८/७९

राजस्व सधुार कार्ययोजना (Revenue Improvement Action Plan)

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण सूचना यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना